• pravo je umjetnost dobrog i jednakog
  • širok spektar usluga u svim granama prava
  • pravo

Advokatska kancelarija


Osnivač advokatske kancelarije je advokat/odvjetnik Sead Temim, te se od dana osnivanja pa do danas kancelarija kontinuirano razvija. Sjedište nam je u Sarajevu, na adresi Radićeva broj 8, u neposrednoj blizini Općinskog, Kantonalnog, Vrhovnog i Ustavnog suda, Kazneno popravnog zavoda Sarajevo privredna jedinica „Miljacka“, Federalnog tužilaštva, MUP-a i FUP-a, te Predsjedništva BiH.

Kao područje djelovanja, ističemo da nudimo širok spektar usluga u svim granama prava, pružajući advokatske usluge fizičkim i pravnim licima.

Koristeći dugogodišnje iskustvo u radu u pravosudnim organima FBiH posebno smo specijalizirani u oblasti krivičnog prava, naknadi štete i privrednim deliktima.

Bavimo se zastupanjem domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba, pružamo pravnu zaštitu pred sudovima i državnim tijelima u Bosni i Hercegovini u raznim vrstama sporova (obligacionopravni sporovi, sporovi radi utvrđenja, radni sporovi, zemljišnoknjižni, izvršni, trgovački sporovi, sporovi u zaštiti intelektualnog vlasništva itd. )
Obavljamo pravne usluge u vezi carinskih procedura i ostvarivanja carinskih beneficija, usluge za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po propisima Bosne i Hercegovine, po međunarodnim ugovorima i propisima stranih zemalja itd.

Osim zastupanjem bavimo se i savjetovanjem, davanjem pravnih mišljenja, sastavljanjem ugovora i drugih vrstama pravnih poslova, te poduzimanjem svih vrsta pravnih radnji u interesu stranaka.
Ostvarujemo usku saradnju sa velikim brojem vanjskih saradnika/ eksperata u oblasti medicine, tehničkih nauka, ekonomije sa naglaskom za bankarstvo itd.

Kancelarija ima informatičku podršku, računari su umreženi i osigurana je sistemska podrška. Svi zaposlenici i saradnici se služe engleskim jezikom, a za potrebe prevoda s njemačkog i francuskog jezika na raspolaganju je vanjski saradnik,stalni sudski vještak.